Kalkulatori računaju vrijeme

Za prijenos signala od antene do prijemnika koristi se koaksijalni kabl-otpornosti 7552. Kada koristimo duži kabl od 10 m, tada signal slabi i reprodukcija je znatno slabija. Takoder, za kvalitet signala važnu ulogu imaju i antenski priključci. Razvodnik za dva televizora dijeli signal na dvije grane. Postoji aktivni i pasivni razvodnik. Aktivni razvodnik zahtijeva posebno napajanje jer sadrži pojačivački sklop radi kompenzacije gubitaka usljed dijeljenja signala. Pasivni razvodnici ne zahtijevaju posebno napajanje, ali signal biva prigušen prilikom prolaska signala (2-7 dB). Razvodnik za dvije antene je sabirnik TV signala sa dvije antene. Antene se spajaju na dvije grane koje grafički prikazuju dva televizora, a izlaz ide na granu na kojoj je grafički prikazan ulaz iz antene. Razvodnik koristimo suprotno u odnosu na spajanje za dva TV-a, zatim iz tako spojenih antena może se ići ili na skretnicu ili na pojačivač. Najčešće se preporučuje spajanje dvije UHF antene, zbog mnoštva komercijalnih TV stanica. Na lokacijama gdje je prijemni signal jak koriste se sobne antene. Ove antene najčešće imaju ugradene i male pojačivače signala. Antenu je potrebno postaviti na najviši dio krova na okomiti čelični stub koji je poželjno uzemljiti, i odmaknuti od provodnika električne mreže jake struje, metalnih cijevi i sl. Važno je da antena bude što tačnije usmjerena prema predajniku i prijemnik. Otvoreni dipol je najjednostavniji tip antene koja se sastoji od dva jednaka paralelna dijela dimenzija jedne četvrtine talasne dužine Ovaj tip antene podjednako dobro prima signale sprijeda i straga, dok bočne signale dobro ne prima. Nema dobru usmjerenost, što znači da su ove antene pogodne za prijem u područjima sa jakim signalom gdje usmjerenost nije bitna. Antenski kabal se na antenu spaja direktno Zbog lošsih svojstava i slabog dobitka gotovo da se ne može nači u trgovačkoj ponudi i upotrebi, osim ponekad kao zakrivljeni dipol za prijem radijskih programa (band II) YAGI antena je najčeši tip antene koja se koristi. Najvažniji element antene je dipol. Iza dipola, paralelno s njim, nalazi se reflektor, a ispred njega nekoliko direktora. Kvalitet prijema slike ovisit če o dužini, broju i rasporedu ovih elemenata. U ovisnosti o frekventnom opsegu prijema (VHF, UHF, ili oba) antene se razlikuju po obliku, rasporedu i veličini pojedinith elemenata. Yagi antena za prijem UHF područja se ponekad naziva i “riblja kost” Dipol je najvažniji dio antene i on hvata signale sa odašiljača. To je obična metalna šipka dužine polovine talasa koga hvata, podijeljena na dva dijela. Posebnim, koaksijalnim kablom uhvaćena energija vodi se do TV prijemnika Direktori pojačavaju snagu dipola. Što je veći broj direktora, bolje je usmjerenje antene a tako em. Reflektori odbijaju signale koji dolaze i prij odostraga i time sprječavaju stvaranje -duhova na slici, odnosno uduplane stanice. Termistori su otpornici cija se vrijednost mijenja prilikom promjene temperature. Izgrađuje se NTC i PTC otpornici. Ukomponovani u sklop sa nekim izvorim napona daju dobar temperaturni senzor. Ugljicno-tlacni otpornici rade na principu zbijanja zrnca ugljene prasine. Oni imaju zadacu da pretvore silu pritiska u analogni signal. Svojstava foto-elemenata je da im se promjenom jacine svjetlosti mijenja vrijednost. Izgrađuju se kao foto-otpornik, foto-dioda ili foto-tranzistor. U kombinaciji sa nekim izvorom svjetla moze sluziti za brojanje predmeta ili za nadzor prostora. Danasnji automobili su definitivno mehatronicki uređaji. Postoje kontaktni i bezkontaktni davaci signala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *